PRAVILNIK O SODELOVANJU NA MARATONU USTVARJANJA KRATKIH FILMOV MUVIT/6X60


1. člen

S tem pravilnikom se določa organizacijo in izvedbo maratona ustvarjanja kratkih filmov MUVIT/6X60 (v nadaljevanju maraton ali MUVIT), postopek in pogoje prijave, način in pogoje sodelovanja ter način ocenjevanja in nagrajevanja sodelujočih.


2. člen

MUVIT je maraton ustvarjanja kratkih filmov v sklopu katerega se od prijavljenih filmskih ekip pričakuje, da bodo na podlagi 3 prejetih usmeritev ob pričetku maratona, v 60 urah zasnovali scenarij ter nato posneli in zmontirali vsaj 6 minut dolg film in ga pred iztekom 60 ur oddali v tekmovalni nabor organizatorju maratona. Organizator maratona je MUVIT, zavod za izobraževanje in ozaveščanje na področjih ustvarjalnosti, kulture, inovativnosti in trajnostnega razvoja, poslanstvo maratona pa je:

 • spodbujati ustvarjalnost, kreativnost, umetniško izražanje ter iznajdljivost

 • spodbujati in promovirati slovensko filmsko produkcijo

 • prikazati in približati slovensko filmsko sceno občinstvu ter med občinstvom dvigniti zanimanje za slovensko filmsko sceno


3. člen

Maraton se praviloma izvede vsako leto v 2. polovici meseca avgusta, natančen termin in lokacija maratona pa se prek komunikacijskih kanalov maratona (spletna stran, FB profil) najavi predvidoma 45 dni pred pričetkom maratona.


4. člen

Organe maratona sestavljajo:

 • Organizatorska ekipa (programsko in izvedbeno vodstvo festivala)

 • Strokovna Žirija

Organizatorsko ekipo vsako leto določi direktor zavoda MUVIT, ki predstavlja tudi direktorja maratona, poleg direktorja pa organizatorska ekipa vključuje vsaj še programskega vodjo festivala.

Organizatorska ekipa poskrbi za:

 • Izvedbo maratona od zasnove projekta in zagotovitve financiranja, priprave programa in terminskega načrta izvedbe, zagotovitve 3 članske neodvisne žirije do dejanske izvedbe maratona, zaključne prireditve in projekcije filmov ter razglasitve nagrajencev ter podelitve nagrad

 • Finančni načrt in sredstva za izvedbo maratona

 • Promocijo maratona, pravila sodelovanja, postopke in pravila prijave na maraton


Strokovno žirijo vsako leto zagotovi Organizatorska ekipa, ki mora pri izboru žirantov poskrbeti, da gre za uveljavljena imena slovenske filmske ali televizijske produkcije, kar zagotovi možnost strokovne presoje in ocene kakovosti ocenjevanih filmov. Pri izboru žirantov mora organizatorska ekipa prav tako zagotoviti dovolj raznolik nabor žirantov, da pokrije vse segmente filmskega ustvarjanja; idealna sestava žirije vključuje igralca, režiserja ter direktorja fotografije.


Naloge strokovne žirije so:

 • Pogledati vse filme, ki so bili oddani v tekmovalni nabor

 • Kritično oceniti ogledane filme in medsebojno uskladiti izbor 12. najboljših filmov, ki se uvrstijo v finalni izbor in bodo v sklopu zaključne prireditve maratona predvajani v finalnem delu zaključne projekcije maratona.

 • Izmed dvanajsterice najboljših izbranih filmov medsebojno uskladiti in določiti filme, ki bodo prejeli nagrade za 1., 2. in 3. mesto ter izpostaviti tudi morebitne preostale filme, ki si po njihovem mnenju zaslužijo omembo žirije ipd.

 • Nagraditi filme, ki so najbolj filmično in organsko uporabili dane usmeritve

 • Sodelovati pri razglasitvi nagrajencev in podelitvi nagrad s kratkimi utemeljitvami odločitev in izbora v sklopu zaključne prireditve

 • Sprejeti funkcijo žiranta kot častno funkcijo in jo opraviti brez plačila, razen morebitnih potnih stroškov, in stroškov prehrane v kolikor navedenega, v meri, kot je potrebno za nemoteno opravljanje funkcije, ni zagotovila organizatorska ekipa.


5. člen

Organizator prek kanalov obveščanja (spletna stran, FB profil) vsako leto objavi odprtje prijav za sodelovanje na maratonu. Za prijavo na maraton ni nikakršnih pogojev ali omejitev in je omogočena vsakemu. Za uspešno prijavo je potrebno izpolniti prijavni obrazec na spletni strani in nato izvršiti nakazilo kotizacije na račun SI56 0510 0801 3609 965 in v polje “namen plačila” obvezno navesti ime prijavitelja oz. ekipe, za katero se izvaja nakazilo. Strošek kotizacije na posamezno prijavo (ne glede na število članov posamezne ekipe) znaša 85,00 EUR, vsako leto pa obstaja možnost zgodnje prijave po ugodnejši ceni, tj.: 60,00 EUR.


6. člen

V znesek kotizacije je vključeno:

 • Uvrstitev ekipe (neomejeno število članov) v tekmovalni program in potegovanje za nagrade

 • Predvajanje ustvarjenega filma strokovni žiriji

 • Izplačilo nagrade v primeru, da strokovna žirija film uvrsti na eno izmed mest za katerega so razpisane nagrade

 • Predvajanje filma (v kolikor je bil ta uspešno in pravočasno oddan) v sklopu zaključne prireditve v predprogramu

 • Predvajanje filma (v kolikor je bil ta uspešno in pravočasno oddan) v finalnem delu zaključne projekcije v kolikor, ga je strokovna žirija uvrstila med 12 najboljših filmov

 • Organizator lahko izbere dodatni film za predvajanje na finalni projekciji.

 • Osnovno pogostitev za vse prisotne člane ekip (neomejeno število članov) pred štartom maratona, med in po zaključni projekciji (osvežilne pijače, prigrizki, kava)

 • Strošek izvedbe in organizacije maratona


7. člen

Skrajni rok za prijavo po ugodnejši ceni vsako leto določi organizator in ga objavi prek kanalov obveščanja (spletna stran, FB profil). Prav tako organizator vsako leto določi skrajni rok za prijavo na maraton in ga objavi prek kanalov obveščanja (spletna stran, FB profil). Za pravočasno prijavo po ugodnejši ceni se šteje samo tista prijava, pri kateri je bilo nakazilo izvedeno najkasneje na datum, ki je objavljen kot zadnji rok za prijavo po ugodnejši ceni. Za pravočasno prijavo se šteje samo tista prijava, pri kateri je bilo nakazilo izvedeno najkasneje na datum, ki je objavljen kot zadnji rok za prijavo na maraton. Račun za kotizacijo prijavitelj prejme ob registraciji pred pričetkom maratona oz. v primeru online izvedbe prek spletne pošte na e- naslov, katerega je navedel v prijavnem obrazcu.


8. člen

Nagradni sklad maratona obsega vsaj:

 • Bronasti MUVIT v znesku 500 EUR

 • Srebrni MUVIT v znesku 1.000 EUR

 • Zlati MUVIT v znesku 1.500 EUR


Obseg denarnega sklada za nagrade se lahko spreminja in ga vsako leto ob najavi maratona za tekoče leto določi in objavi prek kanalov obveščanja (spletna stran, FB profil) organizatorska ekipa.

Zneski nagrad so končni in se praviloma izplačajo na podlagi izstavljenega računa s strani društva, zavoda ali podjetja znotraj katerega posamezna tekmovalna ekipa ustvarja. Račun mora nagrajena ekipa izstaviti najkasneje do 30.9. tekočega leta, organizator pa se zaveže račun poravnati najkasneje do 31.10. tekočega leta. V primeru, da je nagrajenec posameznik ali da ekipa ne deluje znotraj subjekta, ki ima možnost izdaje računa za nagrado, se nagrada izplača nosilcu ekipe tj. prijavitelju, ki je ekipo prijavil na tekmovanje prek prijavnega obrazca na spletni strani. V tem primeru je nagrajenec dolžan organizatorju posredovati podatke potrebne za izplačilo in obračun dohodnine (ime in priimek, naslov stalnega bivališča, emšo, davčna številka, bančni račun, na katerega želi prejeti nakazilo nagrade). Pri takšnem načinu izplačila nagrade bo organizator od nagrade obračunal in odvedel in poravnal akontacijo dohodnine po formuli ZNESEK NAGRADE X 25%ZNESKA NAGRADE, preostanek pa izplačal nagrajencu (Primer: Nagrada znaša 1000 EUR; odvede se akontacija dohodnine v znesku 250 EUR, 750 EUR pa organizator nakaže nagrajencu).


9. člen

Pred štartom maratona mora 1 predstavnik posamezne ekipe opraviti registracijo na registracijski točki, lokacija katere se sporoči prek kanalov obveščanja (spletna stran, FB profil). Registracijska točka se odpre 2 uri pred pričetkom maratona in zapre 30 minut pred pričetkom maratona. Ob registraciji mora vsak predstavnik ekipe podati ime ekipe ter ime in priimek prijavitelja ekipe hkrati pa tudi svoje ime in priimek.

V kolikor se registracija ne opravi v navedenem okvirju, organizatorska ekipa še vedno lahko takšni ekipi omogoči sodelovanje na maratonu, vendar pa tekmovalna ekipa v tem primeru sama nosi posledice kasnejšega pričetka tekmovanja, morebitne slabše obveščenosti o specifičnih pravilih posameznega maratona, ki so bila podana prisotnim predstavnikom ekip pred štartom maratona itd. Prav tako organizator po štartu maratona ni več dolžan zagotoviti prisotnosti predstavnika na registracijski točki in posledično možnosti registracije, ki je pogoj za sodelovanje na maratonu.

V primeru online izvedbe se registracija opravi online po navodilih organizatorja, ki jih pošlje v email sporočilu vodjem prijavljenih ekip.


10. člen

Film, ki lahko tekmuje v tekmovalnem programu maratona mora biti dolg vsaj 6 minut in ne sme biti daljši od 8-ih minut. Odjavna špica z imeni ustvarjalcev se ne šteje v končno dolžino filma. Odjavna špica filma ne sme biti daljša od 35 sekund, sicer jo organizator sam skrajša. Usmeritve so tri: PREDMET / STAVEK / AKCIJA. Usmeritve je potrebno uporabiti tako, da so pomembne za dogajanje ali kontekst dogajanja v filmu. Če je predmet v kadru brez kakršnekoli funkcije, je to slabo uporabljena usmeritev. Pri stavku, ki ga je potrebno uporabiti so osebe, ki govorijo ali osebe, o katerih se govori, lahko ženskega ali moškega spola / stavek se lahko pove pogovorno / vrstni red besed se lahko zamenja, vendar mora splošen pomen povedanega NUJNO ostati enak!). V dani stavek se ne sme vriniti novega stavka, saj je izziv v tem, da se dani stavek v filmu uporabi čim bolj organsko. Žirija bo nagradila tiste filme, ki so uspeli dane usmeritve najbolj filmično in organsko realizirati.


11. člen

Vsaka sodelujoča ekipa z oddajo filma v tekmovalni nabor pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, zagotavlja in nosi izključno odgovornost za vse moralne in materialne avtorske pravice, ki izhajajo, bi lahko izhajale, so vezane ali bi lahko bile vezane na kakršen koli način na film, ki ga je posamezna ekipa oddala v tekmovalni nabor. Z oddajo filma v tekmovalni nabor predajatelj filma izjavlja da je:

 • izključni imetnik avtorskih in sorodnih pravic ter ima v kolikor oddani film vsebuje avtorska dela drugih imetnikov avtorskih in sorodnih pravic, ki bi si utegnile pri navedenem filmu prisvajati ali uveljavljati kakršnekoli avtorske ali sorodne pravice, izrecno soglasje in dovoljenje za strinjanje s temi pravili tudi v njihovem imenu.

 • da “MUVIT, zavod za izobraževanje in ozaveščanje na področjih ustvarjalnosti, kulture, inovativnosti in trajnostnega razvoja” in morebitni partnerji zavoda MUVIT, navedeni film lahko priobčijo, prikažejo ali predvajajo javnosti kadarkoli, kjerkoli in na kakršenkoli način.

 • da ni in ne bo tretje fizične ali pravne osebe, ki bi zavodu Muvit ali njegovim partnerjem utegnila na kakršenkoli način omejevati pravico navedeno v 2. alineji 11. člena tega pravilnika.

 • v celoti prevzema odgovornost za morebitne odškodninske in druge zahtevke katerekoli tretje osebe zoper zavod MUVIT ali njegove partnerje zaradi objave, priobčitve ali predvajanja v tekmovalni program oddanega filma in sicer tako prostorsko, kot tudi časovno neomejeno.

 • v kolikor organizator ugotovi, da za katerikoli element v filmu (med drugim, a ne omejeno na glasbo, igralce, scenarij, dovoljenje za uporabo snemalne lokacije,...) ekipa nima ustreznih avtorskih pravic oz. dovoljenj, film NE bo v igri za nagrade, v kolikor pa bo takšen film predvajan v sklopu zaključnih projekcij ali kadarkoli kasneje, bo predstavnik ekipe, ki je oddal film v tekmovalni nabor izključni odgovorni za vse posledice, ki bi utegnile nastati iz tega naslova. Prav tako bo takšni ekipi odvzeta nagrada oz. pravica do izplačila nagrade.


12. člen

Predlog za uporabo glasbe: YouTube Audio Library, spletne knjižnice, avtorji glasbe.


13. člen

Ob oddaji filma bo dobil predstavnik ekipe v podpis izjavo v kateri s podpisom potrjuje, da so urejene vse avtorske pravice in dovoljenja za vse elemente uporabljene v oddanem filmu in zato ne bomo zahtevali dodatnih potrdil s katerimi se lahko navedeno izkaže. V primeru online izvedbe dobi vodja ekipe pred začetkom maratona v emailu zgoraj omenjeno izjavo, ki jo podpisano pošlje organizatorju, skupaj z oddanim filmom.


14. člen

Rok za oddajo filmov v tekmovalni nabor se določi in objavi prek kanalov obveščanja (spletna stran, FB profil, nagovor pred štartom, navodila prejeta pred štartom). Film se mora predati v fizični obliki (USB ključ, disk,...) najkasneje do roka določenega za oddajo. V primeru, da zaradi gneče organizatorska ekipa ne uspe pravočasno sprejeti vseh filmov, je pa bil predstavnik do roka določenega za oddajo fizično prisoten na oddajni točki in je imel pri sebi film pripravljen za oddajo se šteje, da je film oddan pravočasno. V primeru online izvedbe se za pravočasno oddajo filma šteje, če je bil film oddan preko klepeta v Zoom aplikaciji najkasneje do 23:59:59 ure na dan zaključka maratona. Datoteka s filmom naj bo poimenovana: NASLOV FILMA_IME EKIPE_JEZIK_LETNICA. Na WETRANSFER povezavi s filmom mora nujno biti tudi podpisana izjava v zvezi z avtorskimi pravicami za vse elemente uporabljene v filmu.

V kolikor se rok oddaje filma zamudi zgolj za 1 sekundo film ne bo v igri za nagrade, lahko pa se še vedno predvaja v sklopu zaključne projekcije.


15. člen

V kolikor jezik filma ni slovenski, mora biti film opremljen s podnapisi. Tudi v primeru, če je film samo na nekaterih mestih v tujem jeziku, se mora te dele filma podnasloviti v slovenskem jeziku.


16. člen

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE za izvoz filma so:

 • VIDEO - CODEC H.264, RESOLUCIJA: FULL HD, (resolucija ne sme biti večja od FULL HD), FORMAT: MP4

 • AVDIO - CODEC: ACC, STEREO, 48000 HZ

 • Končna velikost filma naj bo manj kot 1 GB.


17. člen

Pravilnik je 30.4.2020 sprejel direktor zavoda MUVIT, zavod za izobraževanje in ozaveščanje na področjih ustvarjalnosti, kulture, inovativanosti in trajnostnega razvoja in prične veljati z istim dnem.

Pravilnik se lahko spreminja na podlagi sklepa direktorja zavoda MUVIT.


18. Člen

Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehajo veljati vsi morebitni predhodni pravilniki vezani na maraton ustvarjanja kratkih filmov MUVIT/6X60.